ALGEMENE VOORWAARDEN

De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De reservatie wordt geannuleerd indien de tickets niet worden betaald.

De op de website aangegeven verkoopprijzen zijn inclusief alle belastingen.

Tickets worden per e mail verstuurd naar het adres dat opgegeven werd op het bestelformulier.

De persoon die de aankoop doet, wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij/zij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd.

Tickets zijn enkel geldig op de dag en voor de voorstelling die op de tickets vermeld staan.

Elke wijziging, schrapping van tekst of het onleesbaar maken van een vermelding zal de nietigheid van de tickets tot gevolg hebben.

Om ecologische redenen is de koper niet verplicht de tickets af te drukken. Hij/zij mag de tickets op zijn smartphone of ander toestel tonen wanneer hij/zij zich aanmeldt aan de kassa voor aanwezigheid.

Aanmelden aan de kassa voor het bevestigen van de tickets en de aanwezigheid moet tenminste een half uur voor het aanvangen van de voorstelling worden gedaan. Gereserveerde tickets die niet worden afgehaald binnen het half uur voor aanvang van de voorstelling kunnen worden doorverkocht.

Verkochte tickets worden niet teruggenomen of terugbetaald. Je mag je ticket(s) zelf doorverkopen aan de ingang van onze zaal op de dag van de voorstelling of te koop aanbieden op onze facebookpagina http://www.facebook.com/compagniefragiel

Ongebruikte tickets worden niet terugbetaald.

Tickets worden alleen terugbetaald of omgewisseld als de voorstelling wordt afgelast. De tickets moeten dan binnen de twee weken na de datum van de voorstelling ingeleverd worden. Voormelde bepaling impliceert de uitsluitende verantwoordelijkheid van de organisator van het evenement.

Bij het in ontvangst nemen van tickets ziet de houder af van iedere schade-eis om welke reden ook, tegenover de directie van de zaal, de organisatoren en elke andere derde, betrokken bij de inrichting of organisatie.

Laattijdig bestelde of laattijdig betaalde tickets kun je voor aanvang van de voorstelling aan de kassa afhalen. De kassa’s openen meestal anderhalf uur voor het begin van de voorstelling. Betalen aan de kassa kan cash of met bankcontact.

Compagnie Fragiel werkt met ongenummerde plaatsen. Bezoekers zijn vrij om zelf hun zitplaats te kiezen, tenzij het stuk een bepaalde indeling eist.

Ben je rolstoelgebruiker, slechtziend of slechthorend, dan geven we je graag een aangepaste plaats. Neem hiervoor via mail contact op met ons. Je assistentiehond is uiteraard van harte welkom.

Indien een voorstelling wordt geannuleerd, worden de tickets terugbetaald door Compagnie Fragiel, of kan de klant ervoor opteren om de tickets om te wisselen voor tickets voor een andere voorstelling naar keuze die georganiseerd wordt door Compagnie Fragiel. Indien tickets worden omgeruild en de totale waarde hoger ligt dan bij de initiële tickets, moet de klant het verschil bijbetalen. Indien de totale waarde lager ligt, zal Compagnie Fragiel het verschil terugbetalen.

Indien een voorstelling wordt gewijzigd van datum, krijgt de klant de optie om de aangekochte tickets te gebruiken op de nieuwe datum, of om zijn tickets te laten terugbetalen. Terugbetaalde tickets zijn dan niet langer geldig.

Bij terugbetaling van tickets, ontvangt de klant alleen de waarde van de tickets zelf.

Compagnie Fragiel streeft ernaar om de voorstellingen zo stipt mogelijk te laten beginnen. Na aanvang van de voorstelling laten we geen publiek meer toe in de zaal, tenzij bij eventuele pauzes. Laatkomers hebben geen recht op terugbetaling of een andere compensatie.

De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. Deze gegevens worden uitsluitend aangewend om bezoekers op de hoogte te houden van de voorstellingen van Compagnie Fragiel en om bezoekers te verwittigen in geval van wijzigingen of eventuele afgelasting. Zij kunnen tevens worden gebruikt door Compagnie Fragiel voor marketingdoeleinden. Klanten hebben het recht om hun persoonlijke gegevens op te vragen, te wijzigen of te laten schrappen.

Tickets voor voorstellingen van Compagnie Fragiel mogen niet op wat voor manier dan ook worden gebruikt dan wel verhandeld / doorverkocht voor commerciële of promotionele doeleinden zonder uitdrukkelijke toelating van Compagnie Fragiel. Compagnie Fragiel behoudt zich tevens het recht voor om tickets te annuleren zodra is vastgesteld dat de tickets onrechtmatig of op frauduleuze wijze via derden zijn aangekocht. De kosten als gevolg van de annulering worden verhaald op de koper. Eventueel zal een gerechtelijke procedure worden ingesteld.

Compagnie Fragiel heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald.

 

 

Contact

Compagnie Fragiel

Onderdeel van vzw M.A.M.media
Kloosterstraat 88
9200 Baasrode

info@compagniefragiel.com
0032 485 76 66 89

 

Bezoekers gaan met het kopen van een ticket automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden opgesteld door Compagnie Fragiel en vzw M.A.M.media

Privacyverkaring.

Compagnie Fragiel – M.A.M. Media vzw (CF MAM), gevestigd in Kloosterstraat 88, 9200 Baasorde is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Devriendt Timothy en Michiel Agsteribbe zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van CF MAM. Hij/zij is te bereiken via het e-mailadres onderaan deze verklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken. CF MAM verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam, Telefoonnummer, E-mailadres, Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerkenOnze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via he e-mailadres onderaan deze pagina, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerkenTimothy Devriendt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming:CF MAM neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een men, bijvoorbeeld een medewerker van CF MAM tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:CF MAM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens. Delen van persoonsgegevens met derden. CF MAM verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:CF MAM gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen : U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CF MAM en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het mailadres onderaan deze verklaring.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak uw  kaarttnummer en rijkregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:CF MAM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@compagniefragiel.be